VERKLARING OVER DE BESCHERMING VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS

Datum van laatste wijziging: 29 april 2024

Voorwoord
_

Uw privacy is een prioriteit voor HDMP NV (verder “HDMP” of “we”).

HDMP verwerkt als verwerkingsverantwoordelijke :
. De contactgegevens van zorgverleners, administratief medewerkers en/of contactpersonen binnen medische praktijken, ziekenhuizen en medische centra, die kunnen worden beschouwd als Klanten of Prospecten;
. Gegevens van bezoekers van onze website tijdens het browsen en interactie met de website https://healthone.be, evenals bezoekers van onze sociale netwerkpagina’s;
. Gegevens van onze commerciële partners, om onze diensten te kunnen leveren.

In dit verband verbindt HDMP zich ertoe deze gegevens te respecteren en met de grootst mogelijke zorg te behandelen en het hoogste beschermingsniveau te garanderen in overeenstemming met Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (hierna: “AVG”) en alle toepasselijke nationale wetgevingen.

Dit charter informeert u over:
. De persoonsgegevens die we over u verzamelen;
. De redenen voor het verzamelen en verwerken van uw persoonlijke gegevens;
. Hoe wij uw persoonsgegevens verwerken;
. Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens en hoe u deze kunt uitoefenen.

Als u daarentegeneen patiënt bent en uw gegevens worden door uw arts verwerkt met behulp van een HDMP-software, neem dan contact op met uw arts voor volledige informatie over hoe uw gegevens worden verwerkt. Uw arts is verantwoordelijk voor de verwerking van deze gegevens. HDMP treedt op als verwerker van uw arts in de zin van de AVG.

Verklarende woordenlijst van de belangrijkste juridische termen die in dit Charter worden gebruikt
_

Veelgebruikte termen in dit Charter

Definitie van de AVG

Uitleg van de termen in alledaagse taal

Persoonlijke gegevens
(hierna “persoonsgegevens” genoemd)

Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon („de betrokkene”); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke person.

Alle soorten informatie met betrekking tot een natuurlijk persoon, d.w.z. een individu dat direct of indirect kan worden geïdentificeerd als verschillend van andere mensen.
Bijvoorbeeld: een naam, foto, vingerafdruk, e-mailadres, telefoonnummer, burgerservicenummer, enz.

Verwerking

Een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedures, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

Elk gebruik van persoonlijke gegevens, ongeacht het gebruikte proces (vastleggen, organiseren, opslaan, wijzigen, combineren met andere gegevens, verzenden, enz. van persoonlijke gegevens).
Bijvoorbeeld: het gebruik van uw gegevens om een contract uit te voeren, nieuwsbrieven te versturen, enz.

Verwerkings-verantwoordelijke

Een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.

De persoon, overheidsinstantie, onderneming of organisatie die de controle heeft over uw gegevens en beslist hoe ze worden gebruikt. Het is deze persoon die beslist of een verwerking wordt gecreëerd of verwijderd en die bepaalt waarom uw gegevens worden verwerkt en aan wie ze worden doorgegeven. Deze persoon is de hoofdverantwoordelijke voor de bescherming van uw gegevens.

Verwerker

Een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt.

Iedere natuurlijke of rechtspersoon die in opdracht en onder verantwoordelijkheid van de verwerkingsverantwoordelijke verwerkingstaken uitvoert.

Verklarende woordenlijst van andere termen die in dit Charter worden gebruikt
_

Veelgebruikte termen in dit Charter

Definitie van de AVG

Klant

Een zorgverlener, administratief medewerker of contactpersoon in dokterspraktijken, ziekenhuizen en medische centra (natuurlijke of rechtspersoon) die al een licentieovereenkomst met ons heeft getekend

Prospect

Een zorgverlener of manager in een dokterspraktijk, ziekenhuis of medisch centrum (natuurlijke of rechtspersoon) die mogelijk geïnteresseerd is in het tekenen van een licentieovereenkomst met ons

1. Wie zijn we? Wat doen we?
_

Wij zijn Health Data Management Partners NV (afgekort HDMP), met maatschappelijke zetel te 1070 BRUSSEL, Lenniksebaan 451, ingeschreven bij de KBO onder nr. 0429.029.713.

HDMP is een softwareleverancier en heeft onder andere een tool ontwikkeld om elektronische medische dossiers te helpen beheren. Dit EMD (Elektronisch Medisch Dossier) brengt alle informatie over de gezondheid van een patiënt samen in één bestand en in elektronisch formaat.
Deze bestanden bevatten persoonsgegevens, waaronder gegevens over de gezondheid van patiënten van de betrokken arts, het betrokken ziekenhuis of het betrokken medisch centrum. Deze artsen, ziekenhuizen of medische centra zijn als enige verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonlijke gegevens van patiënten die gepaard gaat met het gebruik van de aangeboden software. HDMP treedt uitsluitend op als technologieleverancier, d.w.z. zij treedt niet op als verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens, maar als gegevensverwerker.
Aan de andere kant, als onderdeel van haar commerciële relaties met artsen, ziekenhuizen, medische centra, etc., verzamelt HDMP-persoonsgegevens wanneer zij in contact staat met haar klanten en potentiële klanten die natuurlijke personen zijn en de natuurlijke personen die in contact staan met klanten en potentiële klanten die rechtspersonen zijn. HDMP wordt dan geacht verantwoordelijk te zijn voor de verwerking.
Vragen of verzoeken met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van onze commerciële relaties kunt u richten aan onze Data Protection Officer (DPO) op het volgende e-mailadres: dpo@healthone.be. Om uw rechten uit te oefenen, verwijzen wij u naar punt 7 van deze Verklaring en, indien mogelijk, stuurt u uw verzoek naar info@healthone.be.

2. Waarom verzamelen we uw persoonlijke gegevens en op welke basis?
_

HDMP mag uw persoonlijke gegevens alleen verzamelen en gebruiken als een dergelijk gebruik is gebaseerd op een van de rechtsgronden bepaald door de AVG (bijvoorbeeld uw toestemming of de uitvoering van een contract dat met ons is gesloten).
In de onderstaande tabel staan de precieze doelen waarvoor HDMP uw persoonlijke gegevens gebruikt en de bijbehorende rechtsgrondslag.

Doelen van het verzamelen van uw persoonlijke gegevens

Rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens

Relatiebeheer met Klant
Dit omvat het beheren van bestellingen, het uitvoeren van licentiecontracten en het uitgeven en innen van facturen.

HDMP’s gerechtvaardigd belang bij het verzamelen en verwerken van gegevens met betrekking tot haar Klanten die natuurlijke personen zijn en tot contactpersonen bij haar Klanten die rechtspersonen zijn, met het oog op het verzekeren van de goede uitvoering van het contract (artikel 6.1.f) van de AVG), evenals de noodzaak om het contract uit te voeren (artikel 6.1.b) van de AVG).

Beheer van support en onderhoud

HDMP’s gerechtvaardigd belang bij het verzamelen en verwerken van gegevens met betrekking tot haar Klanten die natuurlijke personen zijn en contactpersonen bij haar Klanten die rechtspersoon zijn, met het oog op de goede uitvoering van het support- en onderhoudscontract (artikel 6.1.f) van de AVG), evenals de noodzaak om het support- en onderhoudscontract uit te voeren (artikel 6.1.b) van de AVG).

Optimalisatie van diensten

We hebben een gerechtvaardigd belang bij het verwerken van de persoonsgegevens van onze klanten om de diensten die we aanbieden te optimaliseren (Artikel 6.1.f) van de AVG)

Relatiebeheer met Prospect
Dit omvat het beheren van relaties met personen die meer informatie vragen over de IT-producten van HDMP (met name via het online formulier op de interne website, via sociale netwerken of rechtstreeks via onze verkoopmedewerkers).

De verwerking is gebaseerd op HDMP’s gerechtvaardigd belang bij het verzamelen en verwerken van gegevens met betrekking tot haar Prospecten die natuurlijke personen zijn en contactpersonen voor haar Prospecten die rechtspersonen zijn, met het oog op de onderhandeling van het contract (artikel 6.1.f) van de AVG).
Indien de Prospect besluit een contract aan te gaan met HDMP, zijn de gegevens noodzakelijk voor de uitvoering van precontractuele maatregelen die op verzoek van de betrokkene zijn genomen (artikel 6.1.b) van de AVG).

Marketing voor onze Klanten
. Newsletters, promotieaanbiedingen en andere communicatie versturen
. Uitnodigingen voor evenementen (HealthOne User Group, HealthOne Day…)
. Verzenden van verzoeken om deel te nemen aan tevredenheidsonderzoeken

. HDMP’s gerechtvaardigd belang bij het verzamelen en verwerken van gegevens met betrekking tot Klanten die natuurlijke personen zijn en contactpersonen voor haar Klanten die rechtspersonen zijn, met het oog op het promoten van haar diensten (Artikel 6.1.f) van de AVG) is de basis voor het verzenden van commerciële communicatie per post. In het geval van verzending via elektronische weg, zal deze rechtsgrondslag geldig zijn wanneer de gegevens rechtstreeks door HDMP van haar Klant zijn verkregen als onderdeel van de verkoop van haar diensten. Op het moment dat de gegevens worden verzameld, kan hiertegen bezwaar worden gemaakt.
. Klanten wordt om toestemming gevraagd voor elektronische mailings als de gegevens niet rechtstreeks door HDMP van haar Klant worden verkregen als onderdeel van de verkoop van haar diensten. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. (Artikel 6.1.a) van de AVG)
. Wij hebben een gerechtvaardigd belang bij het verwerken van de persoonsgegevens van onze Klanten met betrekking tot het verzenden van verzoeken om deel te nemen aan tevredenheidsonderzoeken om onze diensten te verbeteren (Artikel 6.1.f) van de AVG).

Organisatie van e-learnings

De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst (artikel 6.1.b) van de AVG)

Online getuigenissen

Uw toestemming (artikel 6.1.a) van de AVG)

Beheer van klachten, geschillen en rechtszaken
(met onze Klanten en Prospecten)

HDMP’s gerechtvaardigd belang bij het verzamelen en verwerken van gegevens met betrekking tot haar Klanten en Prospecten die natuurlijke personen zijn en de contactpersonen voor haar Klanten en Prospecten die rechtspersonen zijn, met het oog op het beheer van een klacht, geschil of rechtszaak. (Artikel 6.1.f) van de AVG)
De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst (artikel 6.1.b van de AVG)

Statistieken
“Statistische doelen” verwijst naar het verzamelen en verwerken van persoonlijke gegevens die nodig zijn voor het produceren van statistische resultaten. Deze statistische resultaten kunnen ook voor andere doeleinden worden gebruikt, met name om onze diensten te verbeteren. Statistische doeleinden impliceren dat het resultaat van de verwerking voor statistische doeleinden geen identificatie mogelijk maakt van de personen van wie de informatie is gebruikt.
Voorbeeld: statistieken over de tevredenheid over ondersteunende diensten of de effectiviteit van deze diensten.

We hebben een gerechtvaardigd belang bij het verwerken van de persoonlijke gegevens van onze Klanten om onze diensten te verbeteren (Artikel 6.1.f) van de AVG)

De meningen van mensen over Onze Diensten of inhoud beheren

Wij hebben een gerechtvaardigd belang bij de verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot meningen die op onze site of op de netwerken worden gepubliceerd, voor zover deze ons in staat stellen om de sterke en zwakke punten van de producten, diensten en inhoud die wij aanbieden te identificeren (artikel 6.1.f) van de AVG).
De gegevens zijn noodzakelijk voor de uitvoering van precontractuele maatregelen die op verzoek van de persoon zijn genomen (Artikel 6.1.b) van de AVG).

Beheer van leverancierscontracten
Om onze diensten te kunnen leveren, verwerken we de gegevens van onze dienstverleners.

De verwerking is gebaseerd op de uitvoering van het contract dat ons bindt met deze dienstverleners (Artikel 6.1.b) AVG).

Reageren op vragen van de autoriteiten

Verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan wettelijke verplichtingen waaraan wij onderworpen zijn (artikel 6.1.c) van de AVG), in het bijzonder met betrekking tot de naleving van besluiten en bevelen van de autoriteiten.

3. Welke persoonlijke gegevens verzamelen we over u?
_

Hieronder beschrijven we de persoonlijke gegevens die we verzamelen tijdens elk van deze interacties voor elk gebruik dat we maken, evenals de reden voor het verzamelen en de verzamelmethode.

Doel van het verzamelen

Verzamelde persoonlijke gegevens

Directe of indirecte verzameling van uw persoonlijke gegevens

Relatiebeheer met Klant

Voor rechtspersonen:
. Identificatiegegevens van de contactpersoon (zakelijk e-mailadres, zakelijk telefoonnummer, titel, etc.)
. RIZIV-nummer en specialiteit van contactpersoon (indien arts)
. Alle informatie met betrekking tot de betrokkenheid van de contactpersoon bij de contractuele relatie

Voor natuurlijke personen:
. Persoonlijke identificatiegegevens (e-mailadres, telefoonnummer, adres, enz.)
. Financiële gegevens (bankrekening, enz.)
. RIZIV-nummer en specialiteit van contactpersoon (indien arts)

Als onderdeel van dit doel, worden de gegevens rechtstreeks bij U verzameld.

Beheer van support

Voor rechtspersonen:
. Identificatiegegevens van de contactpersoon (zakelijk e-mailadres, zakelijk telefoonnummer, titel, etc.)
. RIZIV-nummer en specialiteit van contactpersoon (indien arts)
. Alle informatie met betrekking tot de betrokkenheid van de contactpersoon bij de contractuele relatie
. Informatie die aan de supportdienst wordt gegeven wanneer een interventie wordt aangevraagd (dit kunnen gegevens zijn met betrekking tot het patiëntenbestand)

Voor natuurlijke personen:
. Persoonlijke identificatiegegevens (e-mailadres, telefoonnummer, adres, enz.)
. RIZIV-nummer en specialiteit van contactpersoon (indien arts)
. Informatie die aan de supportdienst is verstrekt op het moment van de interventieaanvraag (dit kunnen gegevens zijn met betrekking tot het patiëntenbestand)

Optimalisatie van diensten

Optimalisatie van de service is gebaseerd op gegevens met betrekking tot andere doelen om de procedures met betrekking tot deze doelen te verbeteren. Het verkregen resultaat is anoniem.

Relatiesbeheer met Prospecten

Voor rechtspersonen:
. Identificatiegegevens van contactpersonen (zakelijk e-mailadres, zakelijk telefoonnummer, titel, etc.) en alle informatie met betrekking tot de betrokkenheid van de contactpersoon bij de precontractuele relatie

Voor natuurlijke personen:
. Identificatiegegevens (e-mailadres, telefoonnummer, adres, enz.)
. Specialiteit (indien arts)

Als onderdeel van dit doel, worden de gegevens rechtstreeks bij U verzameld.

Marketing voor onze Klanten

. Persoonlijke identificatiegegevens (naam, voornaam, postadres, beroepsactiviteit, e-mailadres, telefoonnummer, enz.)
. Alle informatie die u ons vrijwillig hebt gegeven (bijvoorbeeld als onderdeel van informatie-enquêtes en/of inschrijvingen voor evenementen)

Als onderdeel van dit doel, worden de gegevens rechtstreeks bij U verzameld door Ons of door onze partners.

Organisatie van e-learnings

. Naam en voornaam
. E-mailadres

Als onderdeel van dit doel, worden de gegevens rechtstreeks bij U verzameld.

Online getuigenissen

. Naam en voornaam
. Informatie in uw getuigenis

Als onderdeel van dit doel, worden de gegevens rechtstreeks bij U verzameld.

Beheer van klachten, geschillen en rechtszaken
(met onze Klanten en Prospecten)

Voor rechtspersonen:
. Identificatiegegevens van contactpersonen (zakelijk e-mailadres, zakelijk telefoonnummer, titel, etc.)
. Alle gegevens die nodig zijn om een mogelijk klacht/geschil/rechtszaak op te lossen.

Voor natuurlijke personen:
. Identificatiegegevens (e-mailadres, telefoonnummer, adres, enz.)
. Alle gegevens die nodig zijn om een mogelijk klacht/geschil/rechtszaak op te lossen

Als onderdeel van dit doel, worden de gegevens rechtstreeks bij U verzameld

Statistieken

De statistieken worden samengesteld op basis van gegevens met betrekking tot de interventie van de support- en verkoopdienst. De resultaten zijn anoniem.

De meningen van mensen over Onze Diensten of inhoud beheren

Voor rechtspersonen:
. Identificatiegegevens van contactpersonen (zakelijk e-mailadres, zakelijk telefoonnummer, titel, etc.)
. Alle informatie in de mededeling

Voor natuurlijke personen:
. Identificatiegegevens (e-mailadres, telefoonnummer, adres, enz.)
. Alle informatie in de mededeling

Als onderdeel van dit doel, worden de gegevens rechtstreeks bij U verzameld

Beheer van leverancierscontracten

. Identificatiegegevens van contactpersonen (zakelijk e-mailadres, zakelijk telefoonnummer, titel, enz;
. Beroepsactiviteit;
. Financiële gegevens.

Reageren op vragen van de autoriteiten

Alle gegevens die de autoriteit nodig heeft en waarvoor het verzoek gegrond is.

Als onderdeel van dit doel, worden de gegevens rechtstreeks bij U verzameld

4. Met wie delen wij uw persoonlijke gegevens?
_

In het kader van onze activiteiten kunnen wij uw persoonlijke gegevens delen. Uiteraard doen we dit altijd op een manier die een optimale bescherming van uw persoonlijke gegevens garandeert.
. Met bepaalde onderaannemers zoals IT-serviceproviders (leveranciers van nieuwsbrieven en e-learningplatforms, hostingbedrijven (inclusief cloudhosting), leveranciers van hulpprogramma’s voor ondersteuning op afstand, leveranciers van online vragenlijsten, enz.)
. Met onze leveranciers, zoals accountants, auditors of advocaten, ten behoeve van de contractuele relatie of, indien van toepassing, voor het beheer van geschillen
. Met overheidsinstanties, in antwoord op wettelijke verzoeken, inclusief om te voldoen aan vereisten op het gebied van nationale veiligheid of wetshandhaving (bijv. RSZ, belastingdienst, enz.)
. Als onderdeel van een transactie, zoals een fusie, overname, consolidatie of verkoop van activa, kunnen we uw persoonlijke gegevens delen met de kopers of verkopers.

5. Hoe lang bewaren we uw persoonlijke gegevens?
_

HDMP heeft nauwkeurige regels opgesteld met betrekking tot de bewaartermijn van uw persoonlijke gegevens. Deze periode varieert afhankelijk van de verschillende doelen en moet rekening houden met eventuele wettelijke verplichtingen om bepaalde van uw gegevens te bewaren.

Reden voor inzameling

Bewaarduur

Relatiebeheer met Klant

10 jaar vanaf het einde van de contractuele relatie

Beheer van support

10 jaar vanaf het einde van de contractuele relatie
Bewaren van supportgegevens: bijlagen (e-mail, document, enz.) die aan tickets zijn gekoppeld, worden automatisch verwijderd 1 jaar nadat het ticket is gesloten.

Optimalisatie van diensten

De uitgevoerde optimalisatie bestaat uit procedures met anonieme gegevens

Relatiesbeheer met Prospecten

3 jaar na het einde van de contractuele onderhandeling of de laatste actie/reactie van de betrokkene

Marketing voor onze Klanten

Deze informatie wordt in het klantenprofiel bewaard gedurende de hierboven bepaalde tijd (zie ‘Relatiebeheer met Klant’).

Organisatie e-learnings

Deze informatie wordt in het klantenprofiel bewaard gedurende de hierboven bepaalde tijd (zie ‘Relatiebeheer met Klant’).

Online getuigenissen

Getuigenissen worden ingetrokken als de persoon zijn toestemming intrekt of aan het einde van de contractuele relatie.

Beheer van klachten, geschillen en rechtszaken
(met onze Klanten en Prospecten)

In het geval van klachten worden de gegevens in het klantenprofiel bewaard gedurende de hierboven gespecificeerde periode (zie ‘Relatiebeheer met Klant’).
Voor geschillen en rechtszaken, 10 jaar vanaf het einde van de verwerking.

Statistieken

Statistieken zijn anoniem

De meningen van mensen over Onze Diensten of inhoud beheren

Deze informatie wordt bewaard in het klant- en prospectprofiel (zie ‘Relatiebeheer met Klant’ en ‘Relatiesbeheer met Prospecten’).

Beheer van leverancierscontracten

10 jaar na het einde van de contractuele relatie

Reageren op vragen van de autoriteiten

Antwoorden op vragen worden ten minste 3 maanden bewaard en eenmaal per jaar verwijderd.

6. Welke rechten hebt u op uw persoonlijke gegevens?
_

Wij willen u zo duidelijk mogelijk informeren over uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens. We willen het u ook zo gemakkelijk mogelijk maken om deze rechten uit te oefenen (zie punt 7 hieronder).
Als u patiënt bent bij een arts die HDMP-software gebruikt, neem dan contact op met uw arts om uw rechten uit te oefenen.
Hieronder vindt u een overzicht van uw rechten.

A. Recht van inzage

U kunt ons vragen:
. Bevestigen of we uw gegevens wel of niet verwerken
. Toegang hebben tot uw gegevens en er een kopie van krijgen
. Om de volgende informatie te ontvangen:

  • De categorieën van persoonlijke gegevens die we over u verzamelen,
  • Waarom we ze gebruiken,
  • De categorieën van personen aan wie uw persoonsgegevens zijn of zullen worden meegedeeld, en in het bijzonder personen die zich buiten Europa bevinden,
  • Hoe lang we uw persoonlijke gegevens op onze systemen bewaren,
  • Uw recht om ons te vragen uw persoonlijke gegevens te corrigeren of te verwijderen of om het gebruik dat wij van uw persoonlijke gegevens maken te beperken en uw recht om bezwaar te maken tegen dergelijk gebruik,
  • Uw recht om een klacht in te dienen bij een Europese autoriteit voor gegevensbescherming,
  • De bron van de gegevens die we verwerken (in gevallen waarin we de gegevens niet bij u maar bij derden hebben verzameld),
  • Hoe uw persoonlijke gegevens worden beschermd wanneer ze worden overgedragen naar landen buiten de Europese Economische Ruimte.

B. Recht op rectificatie

U kunt HDMP vragen om uw persoonlijke gegevens te corrigeren en/of bij te werken.

C. Recht op gegevenswissing

U kunt ook te allen tijde contact met ons opnemen om ons te vragen de persoonlijke gegevens die wij over u verwerken te verwijderen, als u zich in een van de volgende situaties bevindt:
. Uw persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doelen waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt;
. U hebt uw toestemming voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens door HDMP ingetrokken;
. Om een eigen reden bent u van mening dat een van de verwerkingen uw privacy schendt en u onnodige schade toebrengt;
. U niet langer commerciële informatie van ons wenst te ontvangen;
. Uw persoonlijke gegevens worden niet verwerkt in overeenstemming met de AVG en de Belgische wetgeving;
. Uw persoonlijke gegevens moeten worden verwijderd om te voldoen aan een wettelijke verplichting volgens de wetgeving van de Europese Unie of de nationale wetgeving waaraan HDMP is onderworpen;

Het is echter mogelijk dat we niet kunnen voldoen aan uw verzoek tot het wissen van uw gegevens. Houd er rekening mee dat dit recht niet absoluut is. We moeten het afwegen tegen andere belangrijke rechten of waarden, zoals de vrijheid van meningsuiting, het voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan we onderworpen zijn of belangrijke redenen van algemeen belang.

D. Recht op digitale vergetelheid

Onze website kan persoonlijke gegevens over u bevatten. Als u niet langer wilt dat deze gegevens op onze website staan, kunt u ons vragen ze te verwijderen als u zich in een van de situaties bevindt die in de vorige paragraaf worden genoemd (recht op verwijdering).
We zijn ook verplicht redelijke stappen te ondernemen om andere bedrijven (verwerkingsverantwoordelijken) die persoonsgegevens verwerken waarvoor u om verwijdering van koppelingen naar of kopieën van deze gegevens hebt gevraagd, op de hoogte te stellen.
Het is echter mogelijk dat we je verzoek om het recht om vergeten te worden niet kunnen inwilligen. Het is belangrijk om te onthouden dat dit recht niet absoluut is. We moeten het afwegen tegen andere belangrijke rechten of waarden, zoals de vrijheid van meningsuiting, het voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan we onderworpen zijn of belangrijke redenen van algemeen belang.

E. Recht op beperking van de verwerking

U hebt het recht ons te vragen uw gegevens te beperken, d.w.z. uw opgeslagen persoonsgegevens te markeren (bijvoorbeeld uw gegevens tijdelijk naar een ander verwerkingssysteem verplaatsen of uw gegevens blokkeren zodat ze ontoegankelijk zijn) om de toekomstige verwerking ervan te beperken.

U kunt dit recht uitoefenen wanneer:
. De nauwkeurigheid van de gegevens in kwestie wordt betwist;
. Uw persoonlijke gegevens worden niet verwerkt in overeenstemming met de AVG en de Belgische wetgeving;
. De gegevens zijn niet langer noodzakelijk voor de oorspronkelijk beoogde doeleinden, maar kunnen om wettelijke redenen (met name voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van uw wettelijke rechten) nog niet worden verwijderd;
. De beslissing over uw bezwaar tegen de verwerking is hangende.

Wanneer de verwerking is beperkt, worden uw persoonlijke gegevens op geen enkele manier meer verwerkt zonder uw voorafgaande toestemming, met uitzondering van het bewaren ervan (opslag).

Uw persoonsgegevens kunnen echter nog steeds worden verwerkt voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen, of voor de bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon, of om belangrijke redenen van algemeen belang binnen de Unie of de lidstaat.
Als we de verwerking van sommige van uw persoonlijke gegevens beperken, zullen we u informeren wanneer de maatregel wordt opgeheven.

F. Recht van bezwaar

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonlijke gegevens als u, om redenen die specifiek voor u zijn, van mening bent dat deze verwerking inbreuk maakt op uw privacy en u onnodige schade berokkent.
U mag in geen geval voorkomen dat wij uw gegevens verwerken:
. Als de verwerking noodzakelijk is voor het sluiten of uitvoeren van uw contract. Uw gegevens moeten bijvoorbeeld worden verwerkt in het kader van de licentieovereenkomst met ons;
. Als de verwerking wordt vereist door wet- of regelgeving;
. Als de verwerking noodzakelijk is om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt voor wervings/marketingdoeleinden, hebt u het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking voor dergelijke wervingsdoeleinden.
Het kan echter zijn dat we om andere redenen niet aan uw verzoek kunnen voldoen. Uiteraard zullen we u in dat geval een zo duidelijk mogelijk antwoord geven.

G. Recht op overdraagbaarheid van gegevens

Dit recht geeft u de mogelijkheid om uw persoonlijke gegevens gemakkelijker te controleren, en meer specifiek:
. Uw persoonlijke gegevens die door ons worden verwerkt voor uw persoonlijk gebruik op te vragen en op te slaan op een toestel of in een persoonlijke cloud, bijvoorbeeld.
. Om uw persoonlijke gegevens van ons over te dragen aan een ander bedrijf, hetzij door u of rechtstreeks door ons, op voorwaarde dat een dergelijke rechtstreekse overdracht “technisch haalbaar” is.

Dit recht heeft betrekking op zowel uw actief en bewust opgegeven gegevens als op informatie die door HDMP is verzameld.
Omgekeerd zijn persoonlijke gegevens die zijn afgeleid, berekend of afgeleid van gegevens die u heeft verstrekt, uitgesloten van het recht op overdraagbaarheid, omdat deze zijn gecreëerd door HDMP.

U dient zich er echter van bewust te zijn dat HDMP het recht heeft om uw verzoek tot overdraagbaarheid te weigeren. Dit recht is alleen van toepassing op persoonlijke gegevens die zijn gebaseerd op uw toestemming of de uitvoering van een met u gesloten contract. Ook mag dit recht geen inbreuk maken op de rechten en vrijheden van derden wier gegevens kunnen worden opgenomen in de gegevens die worden doorgegeven na een verzoek tot overdraagbaarheid.

7. Hoe u uw rechten kunt uitoefenen?
_

Het enige wat u dient te doen is een e-mail sturen naar info@healthone.be of een brief naar het volgende adres: HDMP, Lenniksebaan 451, 1070 Brussel. Vermeld in het onderwerphet recht dat u wilt uitoefenen en voldoende informatie om ons in staat te stellen te garanderen dat het inderdaad een bericht van u is (bijvoorbeeld, de datum en het onderwerp/een kopie van de e-mail die met ons is uitgewisseld en die betrekking heeft op de verwerking van persoonsgegevens in kwestie).
Om te voorkomen dat gegevens worden verstuurd naar een persoon die niet gemachtigd is om deze gegevens te ontvangen of dat gegevens op een andere manier worden geschonden, behouden wij ons het recht voor om contact met u op te nemen om meer informatie te verkrijgen als wij twijfelen of het verzoek van u afkomstig is, en dus van de persoon op wie de gegevens betrekking hebben.
HDMP zal zo snel mogelijk antwoorden en in ieder geval binnen één maand, vermeerderd met twee extra maanden in het geval van een complex verzoek of een groot aantal verzoeken (de periode van één maand begint pas te lopen zodra we voldoende informatie hebben ontvangen om ons van uw identiteit te vergewissen).
Het kan zijn dat we niet aan uwverzoek kunnen voldoen. Als dit het geval is, zorgen we er uiteraard voor dat we u een zo duidelijk mogelijk antwoord geven.

8. Worden uw persoonlijke gegevens naar het buitenland doorgegeven?
_

Zoals aangegeven in punt 4, kunnen uw persoonlijke gegevens worden gedeeld met verschillende ontvangers.
Om de hoogste normen voor gegevensbescherming en privacy te garanderen, leggen we technische en wettelijke garanties op aan al onze onderaannemers, partners en leveranciers.
In overeenstemming met Artikel 46 van de AVG worden, wanneer uw gegevens buiten de Europese Economische Ruimte worden overgedragen, waarborgen ingesteld.

Verwerking

Overdracht naar

Garanties

Gegevensverwerking om toegang op afstand tot de machines van klanten mogelijk te maken als onderdeel van de supportdienst (LogMeIn)

Mogelijke overplaatsing naar de Verenigde Staten (het bedrijf waarmee het contract is gesloten, bevindt zich in Dublin, maar het moederbedrijf is Amerikaans)

Standaardcontractbepalingen

Tijdelijke bewaring van gegevens tijdens de overdracht naar e-Health (Microsoft Azure)

Mogelijke overplaatsing naar de Verenigde Staten (het bedrijf waarmee het contract is gesloten, bevindt zich in Dublin, maar het moederbedrijf is Amerikaans)

Hosting in Europa + Standaardcontractbepalingen – de gegevens versleuteld zijn en de sleutel niet toegankelijk is voor de softwareleverancier.
Geschiktheidsbeslissing (zie Microsoft)

Gebruik van software voor communicatie tussen verschillende mensen bij HDMP (Slack)

Mogelijke overplaatsing naar de Verenigde Staten (het bedrijf waarmee het contract is gesloten, bevindt zich in Dublin, maar het moederbedrijf is Amerikaans)

Standaardcontractbepalingen + Interne procedures die de overdracht van persoonlijke gegevens op deze manier verbieden.
Geschiktheidsbeslissing (zie SalesForce, waaronder Slack Technologies LLC valt)

Gebruik van software voor het maken van enquêtes

Mogelijke overplaatsing naar de Verenigde Staten (het bedrijf waarmee het contract is gesloten, bevindt zich in Dublin, maar het moederbedrijf is Amerikaans)

Standaardcontractbepalingen

Als u meer informatie en/of een kopie van de genomen garanties wilt, stuur dan een e-mail naar dpo@healthone.be, met vermelding van uw naam en voornaam en, in het onderwerp, “overdracht buiten de EU: persoonsgegevens”. Vergeet niet in de hoofdtekst van uw e-mail te vermelden welke informatie u precies wenst.

9. Wilt u contact met ons opnemen over dit Privacybeleid en/of een klacht indienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit?
_

Heb je een vraag of suggestie over dit privacybeleid?
Aarzel niet om het ons te laten weten door contact met op te nemen via e-mail dpo@healthone.be of per post op : HDMP, Lenniksebaan 451, 1070 Brussel.
We horen graag van u en nemen zo snel mogelijk contact met u op.

U vindt dat we uw persoonlijke gegevens niet voldoende beschermen?
Als u van mening bent dat HDMP uw persoonlijke gegevens niet verwerkt in overeenstemming met de AVG en de toepasselijke Belgische wetgeving, nodigen we u uit om rechtstreeks contact met ons op te nemen via dpo@healthone.be. U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit,
. Per post:
Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
. Per e-mail: contact@apd-gba.be

10. Hoe u te weten kunt komen of dit Privacybeleid is gewijzigd?
_

Dit Privacybeleid kan te allen tijde worden gewijzigd, met name om rekening te houden met wijzigingen in wet- en regelgeving en de ontwikkeling van onze diensten.
U vindt de laatste updatedatum bovenaan dit charter.
We raden u aan dit Charter regelmatig te raadplegen om te zien hoe HDMP uw persoonlijke gegevens beschermt.

CONTACTEER ONS